Procvičuj jednotlivé věty

Nyní poslouchejte větu po větě a podívejte se na překlad pod nahrávkou.

Papa, please get the moon for me

Tati, sežeň mi prosím ten měsíc.

Before Monica went to bed, she looked out of her window and saw the moon. The moon looked so near.

Než šla Monika spát, podívala se z okna a uviděla měsíc. Měsíc vypadal tak blízko.

I wish I could play with a moon, thought Monika, and reached for it.

Přála bych si hrát si s Měsícem, pomyslela si Monika, a natáhla se pro něj.

But no matter how much she stretched, she could not touch the moon.

Ale ať se natahovala, jak se natahovala, nemohla se ho dotknout.

Papa, said Monica to her father, please get the moon for me.

Tati, řekla Monika, opatři mi prosím ten Měsíc.

Papa got a very long ladder.

Tatínek vzal velmi dlouhý žebřík.

He carried the very long ladder towards a very high mountain.

Donesl velmi dlouhý žebřík k velmi vysoké hoře.

Then papa put the very long ladder on top of the very high mountain.

Pak tatínek postavil ten velmi dlouhý žebřík na vrchol velmi vysoké hory.

And up and up he climbed.

Stoupal stále výš a výš.

Finally, papa got to the moon.

Nakonec se tatínek dostal až k Měsíci.

My daughter Monica would like to play with you but you’re much too big, said Papa.

Má dcera Monika by si s tebou moc ráda hrála, ale jsi moc velký.

Every night I get a little smaller, said the moon.

Každou noc se o trošku zmenším, řekl Měsíc.

When I am just the right size, you can take me with you.

Až budu té správné velikosti, můžeš mne vzít s sebou.

And indeed, the moon got smaller.

A skutečně, Měsíc se zmenšoval.

When the moon was just the right size, Papa took it.

Když byl Měsíc právě té správné velikosti, tatínek ho vzal.

Down and down and down he climbed.

Sestupoval pořád dolů a dolů a dolů.

Here, said Papa to Monica, I have the moon for you. Monica jumped and danced with the moon.

Tady, řekl tatínek, mám pro tebe ten Měsíc. Monika vyskakovala a tancovala s Měsícem.

She hugged the moon and threw it into the air. But the moon kept getting smaller and smaller and smaller.

Obejmula Měsíc, a vyhodila ho do vzduchu. Ale měsíc se zmenšoval, zmenšoval a zmenšoval.

And finally, it disappeared altogether.

A nakonec zmizel úplně.

Then one night, Monica saw a thin sliver of the moon reappear.

Pak jednu noc Monika uviděla tenký srpek Měsíce, který se znovu objevil na obloze.

Each night the moon grew and grew and grew.

Každou noc Měsíc rostl a rostl a rostl.