Zápis

 

14. 5. 2019 bude probíhat zápis v Mateřské škole Cehnice.  Prosíme Vás, abyste se dostavili se svým dítětem do budovy mateřské školy v době mezi  15.0017.00 hodinou. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a potvrzení od lékaře. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy (MŠ – dokumenty - potvrzení od lékaře).

 

Upozorňujeme, že docházka do mateřské školy  je  pro děti od 5 let povinná (tj.narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014).

 

Obecné podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol:

1.       K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku. Do MŠ může být přijato i dítě mladší tří let a o přijetí mladšího dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy individuálně.

2.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č 561/2004 Sb, Školský zákon a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví). Pouze pokud dítě patří do skupiny, pro kterou je předškolní vzdělávání povinné, lze do MŠ přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

3.     Do mateřské školy může být přijato dítě i mimo řádný zápis, v průběhu školního roku, pokud to umožní hygienická kapacita mateřské školy.

 

Kritéria přijímání a bodové ohodnocení

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Cehnice a spádové obce

10 bodů

 

Věk dítěte ke dni 31. srpna kalendářního roku, kdy probíhá zápis

   

4 roky

6 body

3 roky

4 body

2 roky – podmínkou je dovršení věku 2 let k 31.8.  kalendářního roku, kdy probíhá zápis

 

1 bod

Individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec, resp. sourozenci

1 bod

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

2 body

Sociální potřebnost  – zákonný zástupce doloží příslušné doklady

1 bod

Při shodném počtu bodů rozhoduje datum narození.

Kritéria byla projednána se zřizovatelem.

Spádové obce:  Cehnice, Dunovice, Kváskovice, Paračov,Kuřimany, Skály, Jinín, Miloňovice, Třešovice.

 

Dne: 30.1.2019

Mgr.Zuzana Drančáková (ředitelka)