Koordinátor inkluze

Popis pozice

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Náplň práce

 • poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině nebo ve škole dle potřeb jednotlivých žáků, a to při přípravě na vyučování (pomoc s přípravou domácích úkolů, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti apod.);
 • motivuje žáka k učení, poskytuje mu zpětnou vazbu, vytváří komplexní podporu žákovi při přípravě na školní práci;
 • ve spolupráci se sociálním pedagogem a třídním učitelem zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou;
 • zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat;
 • pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí;
 • pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit;
 • pomáhá v zajišťování výchovně vzdělávacích akcí školy (školy v přírodě, lyžařské kurzy, výchovné programy apod.);
 • pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování: podle potřeb učitele školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti (pomoc při výkonu dozoru nad žáky při výchovně vzdělávacích akcích mimo školu i ve škole);
 • poskytuje pomoc při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování, apod.);
 • spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy;
 • spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP)