Projekty

Školní rok 2018/2019

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

"Společenství praxe pro podporu vzdělávání"

realizace: 1.1.2017 - 31.12.2019

Smyslem projektu je vytvořit tzv. společenství praxe, prostřednictvím kterého bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování jednotlivých aktérů – učitelů vysokých škol, učitelů základních a středních škol (ISCED 1-3) a studentů vysokých škol. Projekt vychází z předpokladu, že obě strany mají co nabídnout – akademický svět teoretické ukotvení, poznatkový aparát, didaktické a pedagogicko-psychologické přístupy, učitelé z praxe svou zkušenost a náměty, které mohou být reflektovány a využívány jako vstup při hledání vhodných didaktických postupů, ale i výchovných a vzdělávacích strategií. Klíčový dopad bude mít projekt na žáky, na rozvoj jejich kompetencí v souladu s definovanými cíli a výstupy RVP, a to v současně nastaveném prostoru inkluzivního vzdělávání. Jedná se tedy o podporu a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím profesního rozvoje učitelů, zahrnujícího rozvoj jejich didaktických, evaluačních, pedagogicko-psychologických a psychodidaktických kompetencí. Společným jmenovatelem takto široce zaměřených tematických celků je snaha o vytváření nových příležitostí k zajištění kvality nižších stupňů vzdělávání v rámci kurikulární reformy.
 
partner: JČU v Českých Budějovicích
( Mgr. Rostislav Maroušek )
 

 

Projekt Společně to zvládneme - efektivní podpora a spolupráce ve škole.

OPVVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186

Dokument - podklady k projektu

 

Projekt BIG ATCZ5

výuka němčiny v MŠ, partnerská školka v Rakousku

informace k projektu BIG_Letacek_F2.pdf

 

 Projekt  Maják - síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000517

Síť center kolegiální podpory, která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie,aby motivovali a rozvíjeli zájem žáků o tyto předměty. Vybavení pomůckami pro předměty přírodních věd

 

Projekt Moderní vzdělávání v Cehnicích II.

MSMT - 20781/2018-4

Projektové dny v MŠ, ZŠ a ŠD

Projketové dny mimo MŠ, ZŠ a ŠD

Personální obsazení: školní psycholog, školní asistent

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III.etapa)

MSMT-10011/2018-1

rozvojový program

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plavecký stadion  září  - prosinec 2018 pro 1.stupeň ZŠ

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV.etapa)

MSMT - 27859/2018-1

rozvojový program 

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plaveckůý stadion leden - červen 2019 pro 1.stupeň ZŠ.

 

 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Cehnice, okres Strakonice (IROP 47)

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003746

realizace: 17.6.2016 - 28.6.2019

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo modernizací učebny přírodních věd, kreativního školního klubu, učebny digitálních technologií a zajištěním vnitřní konektivity školy.

 

Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2018: Rozvoj venkova a krajiny - Ekologická výchova, vzdělání a osvěta - Cílená podpora EVVO ve školách

Objevujeme, poznáváme, prožíváme!

SDO/OEZI/811/18, reg.č. 435-08-012/18

realizace: 19. - 21.9.2018

Záměrem je kontakt s přírodou. objevování jiného prostředí z pohledu environmentálního a přírodovědného včetně historických souvislostí. Obsahem projektu je pobyt v přírodě a badatelsky orientovaná výuka, při které žáci získají nové dovednosti a informace, které se naučí třídit, vyhodnocovat a používat pro další vzdělávání.

Pobytově - vzdělávací program se uskuteční v Novohradských horách pro žáky 2.stupně 

 

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

fond ESF a státní rozpočet ČR  CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_010/000052

Centrum čtenářské gramotnosti

(realizace. 1.9.2019 - 30.9.2021)

realizátor projektu: Základní škola Dašice

Setkávání vedoucích center

Setkávání učitelů v centrech

Individuální vzdělávání formou kurzů a akcí DVPP

Vzdělávací pomůcky

 

Strategické řízení a plánování ve školácha v územích

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283SRP

(realizace: 1.6.2016 - 30.11.2021 - naše škola zapojena od 1.6.2018)

Forma podpory v rámci systému intenzivní podpory:

a) základní vzdělávací program pro širší vedení školy

b) nástavbový vzdělávací program pro širší vedení školy na základě identifikovaných potřeb účastníka

c) poradenská a konzultační podpora ze strany odborných pracovníků projektu

d)individuální formy podpory

e) benchhlearning

f) manuály a vzorové dokumenty strategického řízení a plánování

g) znalostní databáze projektu

 

MAP II. pro ORP Strakonice 

realizace: září 2018 - červen 2022

reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074

OP VVV

 

Závazek následné péče o vysazený strom

realizace: 16.10.2018 - 26.10.2023

odkaz: www.stromsvobody.cz

Péče o lípu, kterou jsme získali zdarma,  zasazený u příležitosti 100 let výročí republiky

 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

partner SOŠ a SOU Písek              

účastníci: žáci 6. a 9. třídy ZŠ

Doprava na pracovní činnosti 1x měsíčně pro 2.stupeň do dílen SOU  Písek ZDARMA.

 

Šetřím kapku

realizace: od 18.11.2018

realizátor: Občanům s.r.o

Plošné snížení spotřeby pitné vody - ZDARMA 30 ks spořičů pitné vody

 

Projekt 72 hodin

V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže.

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.