Projekty

Školní rok 2018/2019

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

partner: JČU v Českých Budějovicích
( Mgr. Rostislav Maroušek )
 

 

Projekt Společně to zvládneme - efektivní podpora a spolupráce ve škole.

OPVVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186

Dokument - podklady k projektu

 

Projekt BIG ATCZ5

výuka němčiny v MŠ, partnerská školka v Rakousku

informace k projektu BIG_Letacek_F2.pdf

 

 Projekt  Maják - síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000517

Síť center kolegiální podpory, která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie,aby motivovali a rozvíjeli zájem žáků o tyto předměty. Vybavení pomůckami pro předměty přírodních věd

 

Projekt Moderní vzdělávání v Cehnicích II.

MSMT - 20781/2018-4

Projektové dny v MŠ, ZŠ a ŠD

Projketové dny mimo MŠ, ZŠ a ŠD

Personální obsazení: školní psycholog, školní asistent

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III.etapa)

MSMT-10011/2018-1

rozvojový program

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plavecký stadion  září  - prosinec 2018 pro 1.stupeň ZŠ

 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Cehnice, okres Strakonice (IROP 47)

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003746

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo modernizací učebny přírodních věd, kreativního školního klubu, učebny digitálních technologií a zajištěním vnitřní konektivity školy.

 

Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2018: Rozvoj venkova a krajiny - Ekologická výchova, vzdělání a osvěta - Cílená podpora EVVO ve školách

Objevujeme, poznáváme, prožíváme!

SDO/OEZI/811/18, reg.č. 435-08-012/18

Záměrem je kontakt s přírodou. objevování jiného prostředí z pohledu environmentálního a přírodovědného včetně historických souvislostí. Obsahem projektu je pobyt v přírodě a badatelsky orientovaná výuka, při které žáci získají nové dovednosti a informace, které se naučí třídit, vyhodnocovat a používat pro další vzdělávání.

Pobytově - vzdělávací program se uskuteční v Novohradských horách pro žáky 2.stupně

 

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

fond ESF a státní rozpočet ČR  CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_010/000052

Centrum čtenářské gramotnosti

Setkávání vedoucích center

Setkávání učitelů v centrech

Individuální vzdělávání formou kurzů a akcí DVPP

Vzdělávací pomůcky

 

Strategické řízení a plánování ve školácha v územích

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283SRP

Forma podpory v rámci systému intenzivní podpory:

a) základní vzdělávací program pro širší vedení školy

b) nástavbový vzdělávací program pro širší vedení školy na základě identifikovaných potřeb účastníka

c) poradenská a konzultační podpora ze strany odborných pracovníků projektu

d)individuální formy podpory

e) benchhlearning

f) manuály a vzorové dokumenty strategického řízení a plánování

g) znalostní databáze projektui

 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

partner SOŠ a SOU Písek              

účastníci: žáci 6. a 9. třídy ZŠ

Doprava na pracovní činnosti 1x měsíčně pro 2.stupeň do dílen SOU  Písek ZDARMA.