Výstava hnětynek


Seznam členů výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice – školní rok 2017/18Jméno člena zástupce tříd


Naďa Zimmelová MŠ

Pavel Pěsta MŠ

Marie Turková1. třída

Diana Uhrová 2. třída

Petra Štolbová 3. třída

Andrea Salaková Šoulová 3. třída

Hana Filipová 4. třída

Eva Štolbová 5. třída

Lenka Turková 6. třída

Jaroslava Havlíková 7. třída

Pavla Velíšková 7. třída

Marie Janáčková 8. třída

                                                                         

Jana Grufíková zástupce ZŠ

Jana Zronková zástupce MŠ

Přehled akcí SRPŠ ve školním roce 2016/201714. 10. 2016 - akce „SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HNĚTÝNKU“

11. 11. 2016 - akce ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRPŠ „MARTINSKÉ SLAVNOSTI“

27. 11. 2016 - akce OÚ ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ „ZAHÁJENÍ ADVENTU“

9. 12. 2016 - akce „VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ K JEŽÍŠKOVI S PŘÁNÍČKY“

31. 1. 2017 - X. DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES

19 . 2. 2017 - „MAŠKARNÍ REJ“ pro děti

4. 3. 2017 - XV. SPOLEČENSKÝ PLES – ve spolupráci se SDH a TJ Sokol

12. 4. 2017 - akce „VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK“

29. 6. 2017 - VÝLET MŠ do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou – finanční

příspěvek na dopravu autobusem

Ve školním roce 2016/17 přispělo SRPŠ finanční částkou:

- žákům 1. stupně ZŠ a dětem z MŠ na plavecký výcvik pořádaný v období

listopad 2016 – leden 2017

- žákům 8. a 9. třídy ZŠ na dopravu do dílen v Písku (v rámci pracovní výchovy)

- ZŠ na pomůcky k výuce prvouky a přírodovědy

Návrh akcí SRPŠ na školní rok 2017/201820. 10. 2017 - akce SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ HNĚTÝNKU“

10. 11. 2017 - akce ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRPŠ „MARTINSKÉ SLAVNOSTI“

26. 11. 2017 - akce OÚ ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ „ZAHÁJENÍ ADVENTU“

31. 1. 2018 - XI. DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES

Únor 2018 - MAŠKARNÍ REJ

3. 3. 2018 - XVI. SPOLEČENSKÝ PLES – ve spolupráci se SDH a TJ Sokol

Březen 2018 - akce „VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK“

Červen 2018 - finanční příspěvek SRPŠ pro ZŠ „DĚTSKÝ DEN“

Červen 2018 - SRPŠ uhradí MŠ náklady na dopravu autobusem na výlet

Dále SRPŠ přislíbilo přispět finanční částkou:

- na dopravu žáků 8. a 9. třídy ZŠ do dílen v Písku (v rámci pracovní výchovy),

- ZŠ na nákup pracovních pomůcek pro výuku matematikyZápis z valné hromady Spolku rodičů a přátel školy

(dále jen SRPŠ)

při ZŠ a MŠ Cehnice, IČ 26640759

konané dne 7. listopadu 2017 v 15.30 hod v jídelně ZŠValná hromada byla svolána výborem SRPŠ pozvánkou ze dne 3. 10. 2017. V 15.30 hod byla na ní přítomna většina členů spolku a tím byla valná hromada usnášeníschopná - z celkem 105 členů přítomno 55 (viz.přiložená prezentační listina). Přítomna byla také ředitelka školy Mgr. Zuzana Drančáková.

1. Valnou hromadu zahájila členka SRPŠ paní Petra Štolbová. Pozdravila všechny přítomné a navrhla, aby zapisovatelkou VH byla Jitka Čechová a ověřovatelkou zápisu byla Jaroslava Havlíková – VH je schválila většinou hlasů přítomných.

Dále paní Petra Štolbová seznámila přítomné s programem VH:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017

3. Předložení nové podoby stanov a jejich schválení

4. Návrh a představení kandidátů do výboru spolku – volba výboru spolku

5. Hlasování o výši členského příspěvku a plán činností SRPŠ na š. rok 2017/18

6. Diskuse

7. Závěr

2. Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ

Pokladník SRPŠ pan Pavel Pěsta přednesl zprávu o činnosti a hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/17.
Celkové příjmy SRPŠ v minulém školním roce byly 38 400,95 Kč,

výdaje 38 323,00 Kč a z toho vyplývá výsledek hospodaření - zisk 77,95 Kč.

Konečný zůstatek peněz v pokladně byl koncem školního roku 11 817,00 Kč a stav na bankovním účtu 26 704,15 Kč.


Předložené zprávy byly schváleny hlasováním VH většinou přítomných.3. Předložení nové podoby stanov a jejich schválení

S novou podobou stanov seznámila přítomné paní Eva Štolbová – členka SRPŠ. Hlavním záměrem bylo stanovy přizpůsobit ke změnám v občanském zákoníku (přechod sdružení na spolek) a zároveň ošetřit některé situace, které v minulosti bylo obtížné řešit.

Důležité změny

- změna názvu ze „Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice“

na „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice“

- změna názvu nejvyššího orgánu z „valná hromada“ na „členská schůze“

(změna je čistě formální, odpovídá to terminologii v občanském zákoníku).

- pokud se na členské schůzi nesejde nadpoloviční většina členů, získá

usnášeníschopnost po uplynutí 15 minut po sečtení přítomných členů

- statutární orgán (předseda, místopředseda a pokladník) pojmenován jako

výbor“.

- rada rodičů a zástupců ZŠ a MŠ – členy volí výbor spolku

- členové výboru (předseda, místopředseda a pokladník) jsou voleni na 5 let. Je

to v souladu s OZ.

Stanovy byly schváleny hlasováním VH většinou přítomných.

Nové stanovy budou uveřejněny na webu školy a podány na spolkový rejstřík.4. Volba Výboru SRPŠ

Představení navržených kandidátů:

na předsedu – paní Marie Průchová

na místopředsedu – paní Andrea Saláková Šoulová

na pokladníka – Eva Štolbová

Valná hromada zvolila tento Výbor SRPŠ. Volba probíhala jednotlivě dle funkcí - Marie Průchová, Andrea Saláková Šoulová a Eva Štolbová byly zvoleny většinou přítomných.5. Členský příspěvek a plán činností SRPŠ

Paní Jana Grufíková – členka rady rodičů a zástupců ZŠ a MŠ, představila plán činností SRPŠ na školní rok 2017/18 a přednesla návrh výboru spolku:

- výše členského příspěvku – 100 Kč za každé dítě v rodině, které navštěvuje ZŠ

a MŠ v Cehnicích,

- lhůta splatnosti příspěvku do 20. 12. 2017.

Uvedený návrh členského příspěvku byl přijat hlasováním většinou přítomných.6. Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto byla valná hromada v 16.15 hod ukončena.Zápis zapsala Jitka Čechová, členka SRPŠ dne 14. 11. 2017 _____________Zápis ověřila Jaroslava Havlíková, členka SRPŠ dne 14. 11. 2017 _____________Stručný přehled účetnictví SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice za školní rok 2016-2017

od 1.9.2016 do 31.12.2017 - změna pokladníka - spolek
počáteční stav pokladny


22 838,00 Kč

PŘÍJMY
Příspěvek od rodičů na žáka - MŠ

3 600,00 Kč

Příjmy z akcí SRPŠ, z akcí, na kterých se SRPŠ podílelo, od obce Cehnice

26 879,00 KčVÝDAJE
Odměny pro děti na akcích,na kterých se SRPŠ podílelo (škola, obec)

16 063,00 Kč

Hudba, program na akcích, pořádaných SRPŠ

7 664,00 Kč

Doprava při akcích SRPŠ, školní preventivní program

9 643,00 Kč

Příspěvek na učební pomůcky

8 655,00 Kčkonečný stav pokladny

11 292,00 Kč

počáteční stav na účtu k 1.9.2016

15 605,20 Kč

PŘÍJMY
úroky

2,54 Kč

Příspěvek od rodičů na žáka ZŠ

11 100,00 Kč

VÝDAJE
služby

7,00 Kč

nábytek školka

10 680,00 Kč

konečný stav na účtu k 31.12.2017

16 020,74 Kč

Finance celkem
příjmy

41 581,54 Kč

výdaje

52 712,00 Kč

bilance

-11 130,46 Kč

Podrobné údaje k nahlédnutí u pokladníka SRPŠ – p. Pavla Pěsty