Výstava hnětynek

Návrh stanov

STANOVY


Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice


 


I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1)
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice,  IČ: 26640759, Cehnice  105,

    387 52 
Cehnice, je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných

    zástupců žáků školy a dále přátel školy
sdružených na základě dobrovolnosti a společného

    zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového
občanského zákoníku.

2)
Spolek používá název "Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice" (dále
jen "SRPŠ").

3)
Sídlem SRPŠ je Cehnice 105, okres Strakonice, PSČ 387 52.

4)
Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se
Základní školou

    a Mateřskou školou Cehnice, Cehnice 105
(dále jen "škola").


II. Činnost SRPŠ

1)
Činnost SRPŠ je zaměřena na:

-
účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání;

-
respektování práv, potřeb a zájmů dětí;

-
vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a školou;

-
organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu
školy

  a jejích žáků.

2)
Ke splnění těchto základních cílů SRPŠ zejména:

-
podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy;

-
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí
se na jejich vyřizování;


1

-
přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné
činnosti a zlepšování

  školního prostředí apod..

 


III. Členství v SRPŠ

1)
Členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát právnická i
zletilá fyzická osoba,    

     která souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho
činností.

2)
Člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, zúčastnit se
členské schůze, volit a

     být
volen do orgánů SRPŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti
SRPŠ a osobně se

     zúčastnit projednávání svých návrhů.

3)
Vznik členství v SRPŠ:

   - rodiče a zákonní zástupci dětí aktuálně
registrovaných v ZŠ a MŠ Cehnice, kteří zaplatí členský

     příspěvek se stávají automaticky členy;

  - ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po
podání písemné přihlášky Výboru spolku a zaplacení

    členského příspěvku.

4)
Členství člena SRPŠ zaniká

   - ukončením školní docházky žáka do školy
pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by

      tento člen požádal o zachování členství;

   -
doručením písemné žádosti o skončení členství Výboru spolku;

   - vyloučením pro neplacení členského
příspěvku ve lhůtě určené Výborem. O vyloučení člena

     rozhoduje po opakované výzvě
k zaplacení příspěvku Výbor SRPŠ;

   - úmrtím člena;

   - zánikem spolku.

5)
Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení
finančních

    prostředků či jiných darů.


2

6)
Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, rozhodnutí orgánů SRPŠ a zaplatit
ve stanovené

     lhůtě členský příspěvek.


IV. Orgány SRPŠ

Orgány
spolku jsou:

   a) Členská schůze

   b) Výbor

   c) Rada rodičů a zástupců ZŠ a MŠ


V. Členská schůze

1)
Členská schůze je tvořena všemi členy SRPŠ, je jeho nejvyšším orgánem.

2)
Členská schůze projednává činnost SRPŠ za uplynulé období a přijímá zásady
činnosti pro období

     následující.

3)
Do působnosti Členské schůze náleží:

   - rozhodovat o změnách stanov;

   - stanovovat výši a splatnost členských
příspěvků;

   - schvalovat výroční zprávy o činnosti a
hospodaření spolku za uplynulé období předkládané

     Výborem;

   - volit členy Výboru;

   - usnášet se o zániku spolku a majetkovém
vypořádání.

4)
Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jedenkrát do roka.

5) Na
žádost nejméně jedné třetiny členů SRPŠ musí být svolána mimořádná Členská
schůze. Výbor je

    povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi
nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která

    musí obsahovat uvedení důvodu a program
mimořádné Členské schůze.


3

   Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání
Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti,

    může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

6)
Oznámení o konání Členské schůze zveřejní Výbor na webových stránkách školy

    (www.zscehnice.cz) a dále na nástěnce
v budově školy nejméně 30 dnů před jejím konáním.

7)
Členská schůze je usnášeníschopná sejde-li se nadpoloviční většina jejích
členů. Pokud se

     nadpoloviční většina členů ve stanovený
čas začátku jednání Členské schůze nesejde, získá Členská

    schůze usnášeníschopnost po uplynutí 15
minut po sečtení přítomných členů.

8)
Usnesení Členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů
v době usnášení.

9)
Výbor nebo ten, koho tím pověřila Členská schůze, zajistí vyhotovení zápisu ze
zasedání do třiceti

    dnů od jejího ukončení a zveřejní jej na
webových stránkách školy (www.zscehnice.cz)
a dále

   na obecní nástěnce školy.


VI. Výbor

1)
Výbor je statutárním orgánem SRPŠ, který za svou činnost odpovídá Členské
schůzi.

2)
Výbor má tři členy předsedu, místopředsedu a pokladníka, které volí Členská
schůze.

    Předseda svolává schůze Výboru podle
potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Schůze Výboru jsou

     volně
přístupné členům spolku.

3) Výbor
řídí činnost SRPŠ zejména takto:

   - svolává Členskou schůzi;

   - vede evidenci členů SRPŠ;

   - projednává změny ve stanovách SRPŠ;

   - schvaluje účetní závěrku SRPŠ;

   - navrhuje výši a splatnost členského
příspěvku;

   - rozhoduje o přijetí člena do Rady rodičů a
zástupců ZŠ a MŠ;


4

    -
rozhoduje o přijetí za člena SRPŠ;

   - rozhoduje o zachování členství
v případě ukončení školní docházky žáka školy;

   - rozhoduje o zrušení členství
v případě porušení stanov SRPŠ;

   - informuje o svých rozhodnutích členy SRPŠ
prostřednictvím webových stránek školy;

   - spravuje finance spolku.

4)
Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.

5) Člen
Výboru je volen na pět let a může být zvolen opakovaně. Funkční období končí na
první

     Členské schůzi ve školním roce,
v kterém uplyne uvedená lhůta od jeho zvolení. Funkční období

    také skončí dnem, kdy člen přestane být
členem spolku, nebo dnem, kdy doručí zbývajícím členům

    Výboru
svou rezignaci.

6)
Člen Výboru může být odvolán Členskou schůzí. Také může být odvolán rozhodnutím
Výboru,

     pokud závažně porušil stanovy spolku.


VII. Rada rodičů a zástupců ZŠ a MŠ

1)
Rada rodičů a zástupců ZŠ a MŠ (dále jen Rada) je poradní orgán spolku a zpravidla
jej tvoří

     zástupci delegovaní jednotlivými třídami
ZŠ a MŠ, případně další členové spolku, kteří o funkci

     člena Rady projeví zájem.

2)
Počet členů Rady zpravidla odpovídá počtu tříd. Může být i vyšší nebo nižší.

3) O
přijetí člena do Rady rozhoduje Výbor spolku.

4)
Rada rodičů a zástupců ZŠ a MŠ:

    - schází se podle potřeby na návrh Výboru;

   - poskytuje nezbytnou součinnost Výboru ve
věcech operativního řízení spolku;

  - projednává případné náměty, připomínky či
stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich;

  - projednává plán činnosti na další období
předložený Výborem, případně rozhoduje o jeho

     úpravách.


5

5)
Pokud člen Rady nemůže nebo nechce svoji funkci vykonávat, může z funkce
odstoupit.

    Tuto skutečnost oznámí Výboru spolku.


VIII. Zásady hospodaření

1)
SRPŠ získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve
výši schválené

    Členskou schůzí pro příslušný rok. Jinými
zdroji příjmů SRPŠ mohou být výnosy z akcí

    pořádaných SRPŠ, dary, dotace a výnosy
z dalších aktivit apod.

2)
Dispoziční právo k účtům SRPŠ má předseda a pokladník.

3)
Evidenci hospodaření vede pokladník SRPŠ v pokladní knize a vždy při jednání Členské
schůze

    předkládá ke kontrole členům SRPŠ.

4)
Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracují pokladník a předseda. S tímto
ročním zúčtováním seznámí

    členy SRPŠ, kteří toto zúčtování
odsouhlasí.


IX. Zánik spolku

1)
Spolek zaniká:

   - zrušením spolku s likvidací;

   - fúzí spolků;

   - rozdělením spolku.

2)
O zániku SRPŠ rozhoduje Členská schůze a Výbor jej oznamuje orgánům, u kterých
je SRPŠ

     registrován. Při zániku se stanoví
likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPŠ.

3)
Zánik SRPŠ ohlásí předseda Výboru řediteli školy.

4)
Zaniká-li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ a MŠ Cehnice, Cehnice
105, která

     jej použije k financování
vzdělávacích potřeb žáků.


6


X. Závěrečná ustanovení

1)
Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními
předpisy,

    zejména ustanoveními z. č. 89/2012
Sb., nový občanský zákoník.

2)
Změny a dodatky těchto stanov schvaluje Členská schůze SRPŠ písemným zápisem.

3)
Tyto stanovy nabývají účinností dnem registrace.

V Cehnicích
dne 3. 11. 2017

  

    

   


7

  

 


 Seznam členů výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice – školní rok 2017/18

Jméno člena Zástupce třídy

Naďa Zimmelová MŠ


Pavel Pěsta MŠ


1. třída


Diana Uhrová 2. třída


Petra Štolbová 3. třída


Andrea Salaková Šoulová 3. třída


Hana Filipová 4. třída


Eva Štolbová 5. třída


Lenka Turková 6. třída


Jaroslava Havlíková 7. třída


Pavla Velíšková 7. třída


Marie Janáčková 8. třída


9. třída


Jana Grufíková zástupce ZŠ


Jana Zronková zástupce MŠ

Přehled akcí SRPŠ ve školním roce 2016/201714. 10. 2016 - akce „SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HNĚTÝNKU“

11. 11. 2016 - akce ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRPŠ „MARTINSKÉ SLAVNOSTI“

27. 11. 2016 - akce OÚ ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ „ZAHÁJENÍ ADVENTU“

9. 12. 2016 - akce „VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ K JEŽÍŠKOVI S PŘÁNÍČKY“

31. 1. 2017 - X. DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES

19 . 2. 2017 - „MAŠKARNÍ REJ“ pro děti

4. 3. 2017 - XV. SPOLEČENSKÝ PLES – ve spolupráci se SDH a TJ Sokol

12. 4. 2017 - akce „VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK“

29. 6. 2017 - VÝLET MŠ do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou – finanční

příspěvek na dopravu autobusem

Ve školním roce 2016/17 přispělo SRPŠ finanční částkou:

- žákům 1. stupně ZŠ a dětem z MŠ na plavecký výcvik pořádaný v období

listopad 2016 – leden 2017

- žákům 8. a 9. třídy ZŠ na dopravu do dílen v Písku (v rámci pracovní výchovy)

- ZŠ na pomůcky k výuce prvouky a přírodovědy


Zveme všechny rodiče a přátele školy


na ČLENSKOU SCHŮZI (VALNOU HROMADU)

SRPŠ


čili


Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice,


ZŠ Cehnice 105, IČ 26640759,


která se koná ve školní jídelně ZŠ Cehnice


v úterý 7. listopadu 2017 v 15.30 hodin


(před třídní schůzkou rodičů)
SRPŠ je zapsané sdružení rodičů a přátel naší školy. Na základě změn Občanského zákoníku je nutná přeměna sdružení na spolek, schválení nových stanov, zvolení Výboru a následné zapsání změn do spolkového rejstříku. Členem SRPŠ je každý rodič nebo zákonný zástupce žáka. Členská schůze (dříve označované jako Valná hromada) je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Výbor tvoří předseda, místopředseda a pokladník.Přijďte všichni, jste vítáni!Program Členské schůze (Valné hromady)

1. Zahájení


2. Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017


3. Předložení nové podoby stanov a jejich schválení


4. Návrh a představení kandidátů do Výboru spolku – volba členů Výboru spolku


5. Hlasování o výši členského příspěvku a plán činností SRPŠ na škol. rok 2017/2018


6. Diskuse


7. Závěr

Stanovy spolku, zprávy o činnosti a hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017 a další informace najdete na webových stránkách ZŠ a MŠ Cehnice v sekci SRPŠ (od 20. 10. 2017).V Cehnicích, 3. 10. 2017 Výbor SRPŠ

Návrh akcí SRPŠ na školní rok 2017/201820. 10. 2017 - akce SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ HNĚTÝNKU“

10. 11. 2017 - akce ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRPŠ „MARTINSKÉ SLAVNOSTI“

26. 11. 2017 - akce OÚ ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ „ZAHÁJENÍ ADVENTU“

31. 1. 2018 - XI. DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES

Únor 2018 - MAŠKARNÍ REJ

3. 3. 2018 - XVI. SPOLEČENSKÝ PLES – ve spolupráci se SDH a TJ Sokol

Březen 2018 - akce „VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK“

Červen 2018 - finanční příspěvek SRPŠ pro ZŠ „DĚTSKÝ DEN“

Červen 2018 - SRPŠ uhradí MŠ náklady na dopravu autobusem na výlet

Dále SRPŠ přislíbilo přispět finanční částkou:

- na dopravu žáků 8. a 9. třídy ZŠ do dílen v Písku (v rámci pracovní výchovy),

- ZŠ na nákup pracovních pomůcek pro výuku matematiky