383 389 128 (ředitelna) & 776 694 664 (ředitelka) & 778 715 804 (sborovna) zsmscehnice@seznam.cz

Školní poradenské pracoviště

​Školní poradenské pracoviště je zřizováno školou a poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. V rámci své činnosti spolupracuje se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogická centra), orgány sociální péče o dítě, pediatry, úřady práce.
Činnost školního poradenského pracoviště vykonávají: výchovný poradce, metodik prevence, psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistent.
Každý pracovník školního poradenského pracoviště má pravidelné konzultační hodiny, kdy je možné, aby ho žáci, zákonní zástupci žáků, případně pedagogové kontaktovali.