zápisy do 1. ročníku ZŠ 2021-22

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

  • počet v jedné třídě: 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být ještě snížena)
  • počet otevíraných tříd – 1

Termín formálního zápisu (bez osobní účasti): 1.4. – 30.4. 2021

Organizace zápisu: formální – bez osobní účasti

Postup:

Formální zápis

(bez osobní účasti)

Žádost o odklad

povinné školní docházky

–        na webových stránkách školy si stáhnete 2 formuláře: Žádost o přijetí k povinné školní docházce a Zápisní list do 1. třídy

–        vyplňte a doručte jedním z níže uvedených způsobů

–        podávat můžete již nyní

–        na webových stránkách školy si stáhnete formulář: Žádost o odklad povinné školní docházky

–        formulář vyplňte

–        připojte vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa

–        doručte jedním z níže uvedených způsobů do 16. 4. 2021

O odklad můžete žádat již nyní.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc).

FORMULÁŘE (DOCX a PDF, VČETNĚ TOHOTO DOKUMENTU VE FORMÁTU PDF):

stahujte jednotlivě zde

Možnosti DORUČENÍ dokumentů:

  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Cehnice, Cehnice 105, 387 52
  • vhozením do schránky před hlavním vchodem ZŠ
  • osobním doručením do školy – pouze na základě telefonické dohody na tel. +420 776 694 664
  • doručením do datové schránky školy: sa3k8qj
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Mgr. Zuzana Drančáková
ředitelka školy

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU

 

Jakou právní normou se zápisy do ZŠ řídí?

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (narozené v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015), pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

 

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

 

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, která je dostupná na webových stránkách školy. Součástí přihlášky je i tzv. Zápisový lístek. Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen doručit do školy nejpozději v den zápisu. Doručením je myšleno osobní předání v čase zápisu, případně dalšími způsoby (viz výše).

 

Kdy musím své dítě přihlásit?

Nejpozději v den konání zápisu. V případě přistěhování do Cehnic a spádových obcí až po konání zápisu – kdykoli poté.

 

Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Budeme samozřejmě rádi, když využijete k přihlášení dítěte do 1. třídy termín zápisu a této akce se společně účastníte.

 

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je vhodné, pokud požadované dokumenty jsou k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají společně se žádostí o odklad do školy.

 

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Českých Budějovicích. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.