Informace k otevření MŠ 25. 5. 2020

Mateřská škola se otevírá (se souhlasem zřizovatele) od 25. 5. 2020. Vzhledem k aktuální situaci (hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) bude škola otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují nastoupit do zaměstnání. Jsme nuceni přistoupit ke snížení počtu dětí, a proto bude otevřena jen jedna třída, a to max. 25 dětí. Neseme odpovědnost za zdraví vašich dětí i personálu. Prosíme o pečlivé zvážení nezbytnosti obnovení docházky svého dítěte v MŠ, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému novému režimu.

Všechny objednané akce i kroužky byly zrušeny. Rodiče, kteří potvrdí, že dítě již do konce školního roku nebude docházet do mateřské školy, nebudou již platit školkovné.

Všechny přeplatky školného i stravného budou vyúčtovány na konci školního roku.

Organizační pokyny:

1) provoz 6.30  – 16.30  (ST do 17.00 a PÁ do 16.00)

2) nezdržujte se zbytečně v šatnách i v areálu MŠ, dodržujte rozestupy 2 metrů, noste roušky

Děti do 7 let a pedagogové MŠ v prostorách školy roušky nosit nemusí.

3) do budovy  a šatny budou vpouštěni pouze dva rodiče s dítětem, další počkají před školou

4) proběhne kontrola zdravotního stavu – nesmí být patrné příznaky rýmy a kašle

Dítě si po převléknutí důkladně umyje ruce pod dohledem učitelky nebo provozní pracovnice. Rodiče nebudou vstupovat do dalších prostor školy!

5) Dovolí-li počasí, budou děti trávit co nejvíce času na školní zahradě, všechny děti se musí převlékat, nesmí mít stejně oblečení do budovy a na ven!

Dítě bude mít s sebou, kromě převlečení do budovy i ven, ještě náhradní oblečení.

* 1 roušku v sáčku se jménem

* vyplněné prohlášení vydané MZ – čestné prohlášení

6) děti nebudou nosit do MŠ žádné vlastní hračky

7) po vyzvednutí dítěte rychle opusťte prostor šatny i areál školy

8) V případě jakéhokoliv projevu nemoci dítěte během provozní doby MŠ, budou rodiče kontaktováni a neodkladně si dítě vyzvednou. Rodiče ručí za aktivní telefonní číslo svého telefonu.

Po návratu dítěte po nemoci bude nutné dodat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé.

Další aktuální informace sledujte, prosím, na webu školy.

9) stravování v MŠ – stravování je plně zajištěno se zvýšenou měrou běžných hygienických pravidel

Prosíme rodiče, kteří mají možnost si dítě vyzvednout po obědě, aby tak učinili.

Co s sebou do školky:

* láhev na pití (např. „Jupík“). Láhev pedagog označí značkou dítěte.

* podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ

Příloha je stažitelná z webu mateřské školy. (www.zscehnice.cz)

UPOZORNĚNÍ! Bez písemného prohlášení nemůže být  dítěti vstup do MŠ umožněn!

příloha_čestné_prohlášení