EDU STEM

registrační číslo projektu

ATCZ220

období realizace

1. 11. 2019 – 31. 10. 2022

BADATELSKÝ KROUŽEK ZŠ CEHNICE

Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranicesměřovatzavádění novodobého vzdělávacího konceptuSTEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozicipříhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickýmpracovníkům, jak lze hravou formou vzbuditdětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii jižprostředí mateřských a základních škol.

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritickémyšlení, projektovou výuku a učeníživotních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícímisrozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektureagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných obo na všech stupních vzdělávání.

 

Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, AbteilungSchulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko

Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro dalšívzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služebškolám, České Budějovice, Nemanická 7

 

Projekt EduSTEM (ATCZ220) je podpořen v rámci programupřeshraniční spolupráce
INTERREG V-A RakouskoČeská republika z Evropskéhofondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

Projektové aktivity na škole:

 

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ

Po úvodním proškolení a vyzkoušení nejrůznějších aktivit se lektoři seznámímetodikou a zásobníkem jazykových aktivit, pokusůobjevů vhodných pro děti předškolního věku. Následně povedou badatelské a jazykové aktivity ve vlastnímateřské škole.

 

Partnerská a badatelská setkání s tématem STEM

Badatelská setkávání, kdy děti společně se svými vedoucímibadatelských aktivit, jazykovými lektory a expertem připravípro své vrstevníky z partnerské mateřské školyukázky/experimenty, které budou zaměřené na oblast biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti, fyzikálníchzákonů a matematické gramotnosti.

 

MŠ bez partnerstvíprojektové dny

Realizátoři badatelských aktivit, jazykoví lektoři společněexpertem pro STEM, připraví náplň jednodenníhoprojektového dne, který bude rozšiřovat a vhodnou formoudoplňovat probíhající badatelské a jazykové aktivity v MŠ.

 

Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ

Díky projektu škola nabídne odpolední kroužky v rámcizájmového vzdělávání pro zájemce z řad 1. stupně ZŠ. Tematické zaměření kroužků na přírodovědné pokusy, přírodní živly, svět kolem nás.

 

Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM

Badatelská setkání s partnerskou základní školouobsahemtěchto setkání budou zajímavé vědecké pokusy, pohybovéaktivity a zábavné hry pod vedením vědeckého pracovníka přispolupráci s jazykovým lektorem.

 

Projektové dny pro ZŠ

Interaktivní fyzikálně technické experimenty ve spolupráciměstem Nové Hrady a Ústavem komplexních systémůNových Hradech, který je součástí Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod.
Ve fyzikálně technické učebně se žáci interaktivní formouseznámíprincipy jednotlivých exponátů a dohromadyspolečněvyučujícími vypracují dané úkoly pod vedenímvědeckého pracovníka se seznámídaným výzkumnýmtématem, provedou experiment a zpracují naměřená data.

 

Exkurze

Tematické exkurze do Science Centra Techmania Plzeň pro žáky základních škol – rozšíření výuky formou neformálníhovzdělávánícílem podpořit zájem dětí a žáků o vědu a techniku.