Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

období realizace

1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Výše finanční podpory (projekt souhrn)

94 625 814,28 Kč

Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele, zvýšením kompetencí pedagogů, podporou rozvoje kariérového poradenství, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity. Dále budou podpořeny aktivity SŠ formou jednotkových nákladů. Projekt reaguje na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II a ve ŠAP.