Společenství praxe pro podporu vzdělávání

registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

období realizace

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností
Smyslem projektu je vytvořit tzv. společenství praxe, prostřednictvím kterého bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování jednotlivých aktérů – učitelů vysokých škol, učitelů základních a středních škol (ISCED 1-3) a studentů vysokých škol. Projekt vychází z předpokladu, že obě strany mají co nabídnout – akademický svět teoretické ukotvení, poznatkový aparát, didaktické a pedagogicko-psychologické přístupy, učitelé z praxe svou zkušenost a náměty, které mohou být reflektovány a využívány jako vstup při hledání vhodných didaktických postupů, ale i výchovných a vzdělávacích strategií. Klíčový dopad bude mít projekt na žáky, na rozvoj jejich kompetencí v souladu s definovanými cíli a výstupy RVP, a to v současně nastaveném prostoru inkluzivního vzdělávání. Jedná se tedy o podporu a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím profesního rozvoje učitelů, zahrnujícího rozvoj jejich didaktických, evaluačních, pedagogicko-psychologických a psychodidaktických kompetencí. Společným jmenovatelem takto široce zaměřených tematických celků je snaha o vytváření nových příležitostí k zajištění kvality nižších stupňů vzdělávání v rámci kurikulární reformy.
 
partner: JČU v Českých Budějovicích
( Mgr. Rostislav Maroušek )