Rok ve znamení Školy pro udržitelný rozvoj

Do tohoto programu se zapojili žáci od 7.-9. třídy. Každý z nich má svůj podíl na realizaci projektu. Po dostatečně motivujícím pobytu v Maršově vystoupili všichni zúčastnění ve svých třídách a odprezentovali ostatním, co vše zažili a co nového se naučili a dozvěděli. Tímto jsme otevřeli téma klimatické změny, následně si v každé třídě žáci zjišťovali informace o klimatu, zhlédli několik videí od ekologického institutu Veronica, vytvořili si myšlenkové mapy na téma Klimatická změna (příčiny, následky..), spočítali si svoji uhlíkovou stopu a pak se již vrhli do bližšího poznávání svého okolí.

K lepšímu vhledu do problematiky jsme využili dvě hry. První hrou je Ekopolis, která učí žáky přemýšlet o obci ze 3 hledisek a snaží se o trvale udržitelný rozvoj. Žáci si díky hře uvědomili rozdíly mezi bydlením ve městě a na vesnici (výhody a nevýhody), dále díky hře zmapovali, jaké stavby se v obci nacházejí z hlediska průmyslového, sociálního a ekologického. Toto vše jim lépe pomohlo poznat jejich obec.

Dále si 8.třída zopakovala druhou hru Podnebín s Evou Bínovou a 7.třída si hru zahrála s paní učitelkou Šárkou Koštelovou. Na základě těchto dvou her, které je zaujaly, se jim povedlo zjistit, která opatření jsou důležitá a která méně a také která opatření se v obci nacházejí. Žáci se prošli obcí a zmapovali, která opatření v obci jsou a kde hrozí nějaké ohrožení. Žáci v průběhu roku dále vytvořili :

– myšlenkové mapy o klimatické změně

– vytvořili nástěnku pro ostatní informující o klimat. změně

– pomocí aplikace mentimetru zhodnotili nejúčinnější a naopak minimálně účinná opatření proti klimatické změně

– vytvořili pocitovou mapu obce

– zkoumali a zaznamenali důležitá místa z hlediska klimatu v obci

– porovnávali současné a historické mapy (sledovali hlavně vodní plochy v obci, zástavbu, …)

– vytipovali si ohrožená místa a hledali možnosti, jak je změnit

Na základě toho vše vybrali a vytipovali jedno z ohrožených míst a ve spolupráci s obcí a s odborníky z odboru životního prostředí ze Strakonic vysadili strom. Absolvovali online setkání, kde svou činnost v projektu prezentovali před ostatními zúčastněnými školami. Také se sešli se zástupci vedení obce, členy školské rady a odprezentovali jim jejich dosavadní činnost i s dalšími jejích nápady na příští rok.

V červnu se sešly všechny školy na Závěrečně konferenci v Praze, kde se setkaly se spoustou inspirativních mladých lidí, se kterými měly možnost diskutovat a sdílet i své zkušenosti z projektu.

Kristýnka s Maruškou si sehrály rolovou simulační hru Apartmány, která se jim moc líbila. Bylo hezké pozorovat, jak naprosto neznámé děti jsou schopny spolupracovat. 

Za nejdůležitější cíl projektu považuji to, že žáci získali jiný pohled na své prostředí.Naučili se vnímat své okolí nejen jako místo, kde žijí nebo kudy chodí do školy, ale také jako místo, kde je jim příjemně, kde naopak ne, kam vůbec nechodí a proč. A hlavně už dokáží vnímat své okolí z hlediska adaptace na klimatické změny, dokáží vytipovat ohrožená místa nebo naopak si uvědomili, kolik dobrých dlouhodobých opatření již v obci mají, o  kterých nevěděli nebo neznali jejich pravý a velký význam. Na tyto poznatky potom krásně dokázali navázat a vymyslet plán, co je možné a kde v obci se ještě dá něco zlepšit. Při naší práci se s vedením obce spolupracovalo velice dobře, je hezké vidět, jak všichni mají  krásný vztah k místu, snaží se děti podpořit v jejich nápadech a chtějí jim být nápomocni něco měnit.

Příští rok určitě budeme pokračovat, protože v hlavách dětí je už teď spousta dalších plánů.

FOTOGALERIE