Společně to zvládneme – souhrnné hodnocení

Z hlediska ZŠ a MŠ Cehnice, okres Strakonice představoval projekt Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole (realizace září 2016 – srpen 2019) vysoce smysluplnou aktivitu. Z našeho pohledu velmi dobře suploval nedostatečnou pružnost MŠMT v podpoře personálního zajištění Školního pedagogického pracoviště, především na pozicích školního psychologa a speciálního pedagoga, a bonusová možnost obsazení dalších pozic koordinátora inkluze, sociálního pedagoga a školních asistentů.

Projekt tedy nabídnul celou řadu podpůrných aktivit, krátce charakterizovaných níže

  • personální zajištění ŠPP + školní asistenti
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • individuální videozáznamy a rozbory vyučovacích hodin s odborníkem
  • programy pro žáky
  • pomůcky + odborné publikace, tištěné materiály
  • kontakt a sdílení s ostatními zapojenými školami

Komunikace s projektovou manažerkou probíhala po celou dobu projektu zcela nadstandardně, a stejně tak hodnotíme i její schopnost zajistit celkovou kvalitu průběhu projektu i kvalitu jednotlivých výstupů.

Projekt představoval systematickou podporu školy tak, jak bychom si ji představovali nastavenou dlouhodobě. Výzvou bude samozřejmě udržet takto nastavený standard i po ukončení projektu tak, aby to v pedagogických a dalších aktivitách školy bylo znatelné co nejméně.

Aktivity projektu konkrétně

personální zajištění ŠPP + školní asistenti

Projekt pomohl personálně zajistit plné fungování ŠPP a díky němu ve škole fungují pozice školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, koordinátor inkluze, výchovný poradce, metodik prevence a školní asistenti. Tento nadstandardní stav je z hlediska provozu znát a hodnotíme jej samozřejmě velmi vysoko.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci DVPP byli zajištění kvalifikovaní odborníci na problematiku vzdělávání a inkluze. I díky nim můžeme dále formovat celkový pohled na výuku a hodnocení směrem k moderním didaktickým metodám i ke způsobu práce s ŠVP jako živým, aktivně využívaným dokumentem.

V rámci projektu jsme absolvovali i vícedenní DVPP, které bylo příležitostí nejen ke vzdělávání ale také drobnému teambuildingu. Víkend s PhDr. Robertem Čapkem byl pro celý sbor velmi čerstvým pohledem na vzdělávání.

Individuální videozáznamy a rozbory vyučovacích hodin s odborníkem

V rámci projektu byla na video natočena sada vyučovacích hodin – z části vzorových a z části s našimi kmenovými pedagogy, a tyto záznamy následně s odborníkem rozebrány.

Tato forma „supervize“ má pro jednotlivé učitele i celou sborovnu podstatnou hodnotu, protože jde o formu, která dobře kombinuje možnosti kritického sebehodnocení i vnější supervize, objektivizace pohledu na vlastní práci i práci kolegů. Videozáznamy a následné hodnocení jsou nyní součástí akčního plánu školy a považujeme je za jeden z klíčových prvků hodnocení vzdělávacího procesu.

Programy pro žáky

Byla uskutečněna beseda s Radkem Bangou ze skupiny Gipsy.cz, který žákům vyprávěl svůj osobní příběh tak poutavou formou, že ho nechtěli pustit domů.

Pomůcky + odborné publikace, tištěné materiály

Nedílnou součástí projektu jsou i pomůcky, studijní materiály, aplikace do tabletů, odborné publikace. Vzhledem k tomu, že nemáme na ONIV dostatečné množství finančních zdrojů, abychom si mohli dovolit nákup tak rozmanitých a atraktivních materiálů, představoval projekt velmi nadstandardní podporu v tomto směru.

Kontakt a sdílení s ostatními zapojenými školami

Součástí projektu bylo díky pravidelným schůzkám i síťování a možnost výměny zkušeností s odborníky a kolegy z ostatních zapojených škol i možnost neformálně diskutovat o způsobech řešení situace „po projektu“.